Štúdium v 4-ročných študijných odboroch: Štúdium v 3-ročných učebných odboroch: Štúdium v 2-ročných nadstavbových odboroch
 Štúdium v 4-ročných študijných odboroch:
2682 4 00 Mechanik počítačových sietí 2262 4 Hutník operátor
Získava vedomosti a zručnosti z oblasti prenosu a spracovania informácií, vyzná sa v informačných technológiách. Rozumie hardwaru počítača, dokáže efektívne využívať software. Počítačová sieť nie je pre neho záhadou. Pracuje v U.S.Steel s.r.o. na valcovni, vysokých peciach, oceliarni sedí vo velíne a riadi výrobný proces.
2413 4 Mechanik strojov a zariadení
Majster mnohých remesiel, zručný so širokým uplatnením v praxi a so získaným zváračským preukazom.
2411 4 00 Mechanik nastavovač
Dokáže nastaviť a obsluhovať rôzne univerzálne a číslicovo riadené obrábacie stroje, poloautomatické a automatické linky.
2697 4 Mechanik elektrotechnik 2426 4 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
Absolvent aplikuje základné poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétnych zariadeniach, vie čítať elektrotechnické schémy a na základe toho chápe funkciu jednotlivých prvkov alebo blokov pri montáži, výrobe, údržbe a oprave funkčných celkov špecifických zariadení. Naučí sa programovať a obsluhovať číslicovo riadené obrábacie stroje a zváracie zariadenia. Získava aj zvárací preukaz.

2697 4 Mechanik elektrotechnik - zameranie silnoprúdová technika
Absolventi učebného odboru sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví silnoprúdovej elektrotechniky.
Mechanik mechatronik
Mechanik mechatronik je viacodborový kvalifikovaný pracovník, ktorý zabezpečuje diagnostiku a vyhľadávanie príčin porúch automatizovaných zariadení, je pripravený na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru v oblasti mechaniky, robotiky, aplikovanej mikroprocesorovej techniky, elektroniky, počítačového konštruovania a počítačom riadených moderných výrobných technológií.