Vedenie školy
Bc.Ján Eiben Zástupca riaditeľa praktického vyučovania Email : projekt.souh@azet.sk Pevná linka : 055 72 60 102
 •  Príhovor

   

   

        Úsek praktického vyučovania má v jubilejnom roku 45. výročia

    založenia školy najnižší počet majstrov v histórii školy, čo je spôsobené

    predovšetkým poklesom záujmu o štúdium technických odborov zo strany

    žiakov ZŠ. Tento stav je už dlhšie dôvodom každoročných presunov, zmien,

    usporiadania pracovísk a organizácie vyučovania v jednotlivých halách, na

    čo bolo potrebné neraz vynaložiť mnoho tvorivých síl všetkých pracovníkov

    a žiakov, ktorí pomáhali tieto zmeny realizovať.

   

           S radosťou môžeme v súčasnosti konštatovať, že situácia v posledných

    rokoch sa hlavne vďaka spolupráci s našim partnerom, potenciálnym

    zamestnávateľom absolventov našej školy, spoločnosťou

    U. S. Steel  Košice, stabilizovala. Prejavuje sa to hlavne v modernizácii

    úseku, jeho  technického vybavenia pracovísk. Ako príklad a potvrdenie

    tejto skutočnosti možno uviesť vybudovanie kabinetu OBP pre výučbu

    problematiky bezpečnosti práce, vybudovanie tréningového centra pre

    montáž a demontáž, výmenu riadiaceho systému CNC sústruhu v hale A,

    vybudovanie učebne merania v hale D, zabezpečenie pracoviska pre

    zváranie plameňom v hale D, modernizácia odborného pracoviska pre

    výučbu elektromechanikov, vybudovanie pracoviska pre výučbu študijného

    odboru Mechanik počítačových sietí.

   

           Sme presvedčení, že tieto dobré podmienky pre odbornú prípravu,

    ktoré postupne vytvárame a vylepšujeme, umožnia našim absolventom

    obstáť v reálnej praxi a pomôžu rýchlo sa adaptovať v hociktorej firme,

    v ktorej budú mať záujem pracovať.

   

   

                                                                                 Bc. Ján Eiben