Na LCNA
O programe
Discovery
Exploration
Literatúra
Z histórie: Naša Lokálna Sieťová Akadémia vznikla 26. júna 2000 ako reakcia na trvalý nedostatok odborníkov v oblasti počítačových sietí. Prvým inštruktorom, ktorý sa podieľal pri vzniku našej LCNA spolu s Ing. Jozefom Šablatúrom bol Ing. Peter Lučanský. V tomto čase výučba prebiehala pre študentov odboru mechatronik. Po vzniku nového odboru mechanik počítačových sietí sa vedenia LCNA ujali inštruktori Ing. Róbert Valenčák, Slavomír Ištván majster odborného výcviku a Bc. Tomáš Lipa. Za tento krátky čas naša sieťová akadémia vychovala niekoľko odborníkov, ktorí našli uplatnenie v rôznych firmách ako napr. US Steel, Antik a Kybernetika s.r.o. V súčasnosti akadémiu vedie inštruktor Ing. Peter Černák. Výučba prebieha v rámci nepovinného predmetu Sieťové technológie CISCO.
 „Sieťový akademický program – Cisco Networking Academy , je dnes najväčší a najkomplexnejší vzdelávací program na svete, ktorý od roku 1999 získal na Slovensku významnú pozíciu v oblasti odborného vzdelávania. Cieľom programu je predovšetkým rozvoj vzdelávacej iniciatívy na Slovensku v oblasti počítačových sietí v snahe riešiť problém nedostatku špecialistov.
Študenti programu sieťových akadémií majú príležitosť zúčastniť sa na vzdelávacom procese, ktorý má vysokú kvalitu, majú prístup on-line k vzdelávacím materiálom, riešia zadania a praktické laboratórne cvičenia v moderne vybavených učebniach.
 Budovanie siete škôl zapojených do Sieťového akademického programu Spoločnosť Cisco v Slovenskej republike preukázala svoj seriózny prístup k problematike vytvorenia predpokladov pre rozvoj sieťových technológií tým, že od roku 1999 podporila vybudovanie siete vzdelávacích inštitúcií stredných a vysokých škôl zapojených do Sieťového akademického programu Cisco. Na základe priaznivej odozvy akademickej sféry bolo v januári 2001 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR (MŠ) a Cisco (MoU). Partneri sa v rámci MoU zaviazali spolupracovať pri implementácií programu sieťových akadémií do vzdelávacieho systému v Slovenskej republike s tým, že MŠ bude podporovať vhodnú implementáciu programu do študijných programov stredných a vysokých škôl. K uvedenému MoU v roku 2002 pristúpila ako Generálny partner programu v SR aj Slovenská sporiteľňa, a.s. Slovenská sporiteľňa sa tak stala prvou finančnou inštitúciou v Európskom regióne, ktorá takouto výraznou formou podporila v súčasnosti najúspešnejšiu vzdelávaciu iniciatívu.
 Ciele prgramu Sieťových akadémií Cieľom Sieťového akademického programu v Slovenskej republike je snaha prispieť k rozvíjaniu technických schopností budúcej generácie odborníkov v oblasti počítačových sietí tým, že školám sú sprístupnené nové progresívne vzdelávacie technológie. Veľký význam však má aj to, že školy získajú prístup k špičkovým komunikačným technológiám. Implementáciou programu Sieťových akadémií do študijných programov škôl sa umožnil študentom aj v SR prístup k profesionálne dôležitej príprave pre vstup do prostredia informačných technológií.
 Sieťový akademický program je chápaný ako vhodné doplnenie existujúceho systému vzdelávania, vedúceho k získaniu medzinárodne uznávaných priemyselných certifikátov. Súčasný vybudovaný systém – šesť univerzitných pracovísk a 53 stredných škôl - umožňuje pripraviť ročne viac ako 300 sieťových odborníkov na úrovni CCNA certifikácie, čo by malo v značnej miere uspokojiť existujúci dopyt po špecialistoch. Slovenská republika patrí dosahovanými výsledkami medzi najúspešnejšie krajiny v medzinárodnom meradle v príprave sieťových špecialistov vôbec a dosiahnuté výsledky boli mnohokrát ocenené aj na medzinárodnej úrovní.
 Vzdelávací proces Základný vzdelávací proces v rámci Sieťového akademického programu Cisco je rozdelený do dvoch etáp. Vzdelávanie v každej etape je organizačne rozdelené do štyroch tzv. študijných semestrov - ucelených – tematicky zameraných blokov. V priebehu každého semestra absolvujú študenti stanovený počet priebežných testov a záverečný test (tak teoretický ako aj praktický), podľa zostaveného časového plánu štúdia. Študent zvyčajne fyzicky navštevuje akadémiu iba v prípade konzultácií a praktických cvičení. Ich termíny taktiež stanoví lektor. Konzultácie môžu prebiehať aj prostredníctvo Internetu. Náplňou štúdia v rámci prvej etapy (prvé štyri semestre štúdia) je učebná látka, umožňujúca študentom po jej osvojení získať medzinárodne uznávaný certifikát označovaný ako Cisco Certified Networking Associate (CCNA) a po absolvovaní druhej etapy (semestre 5. až 8.) získanie certifikátu označovaného ako Cisco Certified Networking Professional (CCNP). Študijný semester trvá spravidla 2 až 5 mesiacov (podľa implementácie do študijného programu vzdelávacej inštitúcie), pričom študijná náročnosť každého semestra v prvej etape (prvé štyri semestre) je cca 70 hodín štúdia (ide o súhrn viacerých foriem štúdia: riadeného samo štúdia, praktických cvičení, prezentácií, obhajoby projektov a konzultácií). Štúdium v rámci druhej etapy je podstatne náročnejšie ako v prvej etape. Vyžaduje od študujúcich veľkú samostatnosť a erudovanosť. Študijná náročnosť každého semestra zahŕňa zhruba 60 hodín praktických cvičení a viac ako 70 hodín štúdia teórie. Podmienkou začatia štúdia v druhej etape je vykonanie certifikačného testu CCNA v priebehu posledných troch rokov. Štúdium v rámci vyššieho semestra je možné zahájiť len po úspešnom absolvovaní predchádzajúceho semestra (na konci každého semestra sú vykonávané záverečné teoretické a praktické skúšky. Frekventanti po úspešnom absolvovaní druhého a štvrtého semestra získavajú špeciálny certifikát vydávaný firmou Cisco. Pri štúdiu sa využíva vzdelávací interaktívny multimediálny systém na báze internetu firmy Cisco. Tieto študijné materiály sú v anglickom jazyku, preto je dôležité ovládať aspoň základy technickej angličtiny. Vlastné vyučovanie na praktických cvičeniach prebieha v jazyku slovenskom. Výučbu, konzultácie a praktické cvičenia zaisťujú školiace pracoviská, vybavené nevyhnutnými sieťovými zariadeniami, prostredníctvom špeciálne vyškolených, certifikovaných pedagógov. Interaktívne študijné lekcie sú prístupné pre študentov po zaradení do štúdia. http://cisco.netacad.net
 Nová koncepcia programu sieťových akadémií Program sieťových akadémií vstupuje od roku 2007 do novej etapy svojej existencie s novou koncepciou vzdelávacích materiálov. Nové vzdelávacie materiály umožnia programu sieťových akadémií lepšie reagovať na vzdelávacie potreby škôl na jednotlivých úrovniach. So zmeneným obsahom a zaujímavými metodickými vzdelávacími aktivitami v rámci výučby uspokojujú potreby rôznorodých skupín študentov. Novinky, ktoré sú zavedené v učebných materiáloch upútavajú ich pozornosť už od začiatku výučby.  Koncepčne boli vytvorené dva samostatné vzdelávacie programy, zvlášť pre úroveň stredných škôl a zvlášť pre úroveň vysokých škôl. Oficiálne označenie nových vzdelávacích materiálov pre jednotlivé cieľové skupiny je: CCNA Discovery (pre úroveň stredných škôl) a CCNA Exploration (pre úroveň vysokých škôl). Prečo dva samostatné vzdelávacie programy? Zámer vytvoriť dva nové vzdelávacie materiály bol podmienený spätnými väzbami od administrátorov, inštruktorov a študentov programu. Dva verzie materiálov sa zameriavajú na rôzne skupiny študentov s rozličnými skúsenosťami. Program Discovery mapuje každodenné skúsenosti so sieťami. Výučba je organizovaná s dôrazom na témy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v svojom okolí — t.j. domácnosť, malé podniky a pod. Cieľom je, aby už počas štúdia mohli zdokonaľovať svoje praktické zručnosti v oblasti počítačových sietí. Program Exploration sa zameriava viac do hĺbky a detailov, dôraz je kladený na technický obsah. Nové vzdelávacie materiály umožňujú študentom analyzovať rozličné sieťové koncepcie aj pomocou takých nástrojov ako je Packet Tracer program určený pre sieťovú simuláciu počítačových sietí. Program vyvinula spoločnosť Cisco.
 Vzdelávací program Discovery poskytuje základné znalosti v oblasti sieťových technológií, praktické skúsenosti, príležitosť pre preskúmanie možností kariérneho rastu a rozvoj osobnostných zručností, ktoré napomôžu študentom pripraviť sa pre pozície v oblasti IT a sieťových technológií. Vzdelávacie moduly v rámci programu Dicsovery ponúkajú moderné prístupy vo výučbe, používanie interaktívnych nástrojov a ľahko zrozumiteľných vzdelávacích manuálov, ktoré pomáhajú študentom osvojiť si všeobecnú teóriu potrebnú pre budovanie sietí. Program Discovery je navrhnutý tak, aby ponúkal samostatné vzdelávacie moduly pre stredné školy. Od študentov, ktorí sa prihlásia na kurz, sa neočakávajú žiadne predchádzajúce technické vedomosti alebo zručnosti práce s PC. Nové vzdelávacie materiály umožňujú efektívny prístup k výučbe problematiky počítačových sietí, k osvojovaniu si nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Používa dobre prepracované a zrozumiteľné materiály, ktoré pomáhajú študentom v štúdiu. Program Discovery poskytuje rýchlu aplikovateľnosť získaných vedomostí v oblasti počítačových sietí. Pri výučbe sa používajú zrozumiteľné vzdelávacie učebné texty, ktoré jednoducho krok za krokom prestavujú študentom preberanú problematiku. Program Discovery využíva moderné internetové technológie, ktoré zlepšujú zapamätanie si získaných vedomostí. Vzdelávací program Discovery pozostáva zo štyroch kurzov: 1. Siete pre domácnosti a malé podniky 2. Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (Poskytovateľa Služieb Internetu) 3. Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí 4. Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí Kurzy nadväzujú na seba a pre absolvovanie jednotlivých kurzov je nutné ukončiť predchádzajúce. Medzinárodne uznávané priemyselne certifikáty: Vzdelávanie založené na báze programe Discovery pripravuje študentov pre získanie dvoch medzinárodne uznávaných certifikátov: CCENT a CCNA. Po ukončení prvých dvoch kurzov môžu študenti absolvovať certifikačnú skúšku pre získanie CCENT certifikátu (Cisco Certified Entry Network Technician). Tento certifikát je osvedčením, že študent má dostatočné praktické zručnosti potrebné pre základnú úroveň pozície sieťového špecialistu, má dostatočné zručnosti pre základnú prácu so smerovačmi, prepínačmi a pozná základy operačného systému Cisco IOS. CCENT je prvým krokom, ako získať CCNA certifikáciu, ktorá je základnou certifikáciou v rámci budovania kariéry sieťového špecialistu. Študenti, ktorí ukončia všetky štyri kurzy programu Discovery sú pripravení pre absolvovanie priemyselnej certifikácie CCNA.
Koncepcia programu Exploration ponúka podrobnejšie štúdium teórie a náročnejšiu laboratórnu prípravu. Program pripravuje študentov na ich budúcu kariéru profesionálov v oblasti IT, pre potreby malých ako aj veľkých spoločnosti. Vzdelávacie materiály boli vytvorené s ohľadom na potreby univerzít a špecializovaných stredných škôl. Vzdelávací program Exploration poskytuje komplexný prehľad o oblasti sieťových technológií od základov až po pokročilé aplikácie. Tento vzdelávací program kladie dôraz na teoretické pojmy a praktické aplikácie. Poskytuje študentom príležitosti získať zručnosti a praktické skúsenosti s návrhom, inštalovaním a údržbou sietí.Program Exporation ponúka výučbu teórie do hĺbky a detailný prehľad o prevádzkových protokoloch. Je určený predovšetkým pre študentov, ktorí sú schopný samostatne riešiť problémy a tvorivo analyzovať prevádzkové situácie. Vzdelávací program Exploration pozostáva zo štyroch kurzov: 1. Základy sieťových technológií 2. Smerovacie protokoly a koncepty 3. LAN prepínače a bezdrôtová technológia 4. Technológie WAN Základy sieťových technológií sú prvým kurzom a pre začatie štúdia nie je potrebné absolvovanie žiadneho predchádzajúceho kurzu z programu Discovery. Pre absolvovanie ďalších troch kurzov však je potrebné absolvovať prvý kurz. Pri štúdiu je odporúčané dodržať poradie kurzov, Medzinárodne uznávané priemyselné certifikáty: Vzdelávanie založené na báze programu CCNA Exploration pripravuje študentov pre Cisco CCNA certifikačnú skúšku (Cisco Certified Networking Associate). CCNA certifikát je štandardný, základný certifikát potrebný pre budovanie kariéry sieťového špecialistu. Študenti musia absolvovať všetky štyri CCNA Exploration kurzy, aby boli plne pripravený na CCNA skúšku.