2683 2 11 Elektromechanik-silnoprúdová technika

Náplň učebného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolanie je zameraná na montáž, údržbu, revízie a rekonštrukcie elektrických rozvodných sústav nízkeho a vysokého napätia. Táto široko koncipovaná náplň povolaní si vyžaduje osvojenie rozsiahleho komplexu odborných vedomostí, manuálnej zručnosti a osobných predpokladov.

Ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe, zoraďovaní, testovaní a revíziách elektrických strojov, prístrojov, energetických rozvodných sústav a zariadení, vrátane riadiacich systémov. Výroba elektrických strojov, prístrojov, údržba rozvodov elektrickej energie v priemyselných objektoch, samostatné podnikanie v odboroch elektrotechniky, projekcii, servise a zásobovaní náhradnými dielmi a spotrebnou elektrotechnikou, v obchode. Pre zamestnanie po ukončení učebného odboru je dolná hranica 18 rokov.

Video čoskoro