2262 4 Hutník operátor

Náplň študijného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava k tomuto povolaniu je zameraná na obsluhu zariadení slúžiacich k výrobe surového železa a ocele v hutníckych agregátoch. Príprava je organizovaná tak, aby absolvent bol schopný udržiavať a obsluhovať tieto zariadenia za pomoci najmodernejších prístrojov a systémov samostatne a zodpovedne.

Pri riadení a obsluhe zariadení metalurgických prevádzok ako hutník - oceliar, hutník - vysoko peciar, majster, chemik a v niektorých ďalších hutníckych profesiách a pri odbere a vyhodnocovaní vzoriek tavieb. Pre zamestnanie po ukončení štúdia je dolná hranica veku 18 rokov.

Video čoskoro