2679 4 Mechanik mechatronik

Náplň študijného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolanie je zameraná na získanie vedomostí a zručností z odborov elektrotechniky, elektroniky, mechaniky, hydrauliky, pneumatiky, informatiky, automatizácie v strojárskej a riadiacej technológii výroby.

Ako obsluha výroby, montáže, údržby, zoraďovania, revízie, skúšok a oživovania mechatronických systémov v strojárstve a elektrotechnike. Ako pracovník strojárskych a elektrotechnických servisov rôznej výroby, revízny technik, technológ výroby, inšpektor a kontrolór prevádzok s automatickou výrobou. Pre zamestnanie po ukončení štúdia je určená dolná hranica veku 18 rokov.

Video čoskoro