Stredná odborná škola Košice – Šaca Patrí medzi tie školy, kde príprava na povolanie má už dlhoročnú tradíciu a kvalitu overenú uplatnením absolventov na všetkých úrovniach manažmentu rôznych firiem na Slovensku, v súčasnosti hlavne v spoločnosti U. S. Steel Košice s.r.o. Svoju históriu začala škola písať v školskom roku 1964/65 ako Odborné učilište hutnícke v Šaci. V tomto období bolo učilište vybudované s cieľom pripravovať budúcich zamestnancov pre VSŽ Košice. Podnik VSŽ, ako novovybudovaný podnik s modernou technikou a technológiou mal eminentný záujem, aby jeho súčasťou bolo vybudované moderné výchovno-vzdelávacie zariadenie pre prípravu svojich budúcich zamestnancov.
Dielne Priestory školy
Pri budovaní učilišťa boli uplatnené dlhoročné skúsenosti z prípravy odborníkov v ďalších podnikoch Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárenstva s bohatou históriou, ako boli VŽKG Ostrava; TŽ Třinec; Škoda Plzeň; ČKD Praha, takže učilište od začiatku svojej existencie patrilo medzi najmodernejšie školy v bývalom Československu. V tomto trende pokračuje škola aj v súčasnosti. Po prevzatí podniku VSŽ Košice spoločnosťou U. S. Steel Košice s.r.o. pokračuje veľmi dobrá spolupráca medzi školou a firmou, ktorú možno v súčasnosti na Slovensku označiť, ako príkladnú pre ostatné firmy. Dobrá spolupráca sa prejavuje hlavne pri zabezpečovaní platenej prevádzkovej praxe žiakov, vyplácanie motivačného príspevku, materiálno-technická pomoc pri budovaní nových odborných učební a pracovísk, ako aj možností podpísania pracovnej zmluvy s absolventmi školy.
 Škola má veľmi dobré podmienky pre prípravu odborníkov v pripravovaných odboroch, čo potvrdzuje skutočnosť, že škola prešla výberom a stala sa Centrom odborného vzdelávania pre strojárenský a hutnícky priemysel. Okrem dobrého materiálno-technického vybavenia pre výučbu majú pre realizáciu svojich záujmov žiaci k dispozícii pre voľný čas plaváreň, saunu, peknú veľkú telocvičňu, učebne s počítačovou technikou s Internetom. Do komplexu školy patrí aj internát pre ubytovanie, školský bufet a výdajňa jedál pre všetkých žiakov školy. Škola je zapojená do rôznych medzinárodných projektov v rámci ktorých naši vybraní študenti a pedagógovia navštívili Nemecko,Holandsko,Maďarsko i ďaleké Japonsko, a v budúcom roku ich čaká cesta do Škótska .