Našim žiakom poskytujeme: 1. Pracovný odev bezplatne 2. Možnosť absolvovať zváracie kurzy vo vlastnej zváracej škole 3. Študenti ručných povolaní majú možnosť získať zvárací preukaz pre dve metódy zvárania 4. Študenti elektro povolaní majú možnosť získať skúšku odbornej spôsobilosti 5. Pre absolventov trojročných učebných odborov možnosť doplnenia vzdelávania v nadstavbovom štúdiu 6. Študenti odboru mechanik počítačových sieti majú možnosť získať bezplatne medzinárodne uznávaný certifikát CISCO. Viac informácií ... Finančná motivácia: Počas štúdia majú možnosť naši žiaci získať motivačné mesačné vreckové. V prvom ročníku I.polrok: hutník operátor 58 Eur, Mechanik počítačových sietí 30 Eur, Ostatné odbory 40 Eur. Vo vyšších ročníkoch a II. Polrok v prvom ročníku v závislosti od dosiahnutého priemeru známok. hutník operátor: Do ф 1,5 58 Eur Do ф 2 48 Eur Do ф 2,5 38 Eur Ostatné odbory: Do ф 1,5 40 Eur Do ф 2 30 Eur Do ф 2,5 20 Eur