2426 4 Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Náplň študijného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Naučí sa programovať a obsluhovať číslicovo riadené obrábacie stroje a zváracie zariadenia.

Získava aj zvárací preukaz.

Uplatní sa pri obsluhe klasických aj najmodernejších obrábacích strojov, pri zváraní, programovaní strojov a zariadení v technologickej príprave výroby, v kontrole, v konštrukcii.

Video čoskoro