2464 2 00 Strojný mechanik

Náplň učebného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolanie je zameraná na montáž, demontáž a údržbu oceľových konštrukcií, rôznych technologických zariadení. Tieto činnosti si vyžadujú poznať a ovládať technológiu montáže konštrukcií a ich zariadení.

Pri montážach, opravách, údržbe, vo všetkých výrobných odvetviach hospodárstva a podnikania v službách. Ďalej pri obchodnej činnosti v zásobovaní podnikov, stavebníctva a priemyslu a po zapracovaní v odbore aj v ďalších odborných a strojárskych povolaniach. Pre zamestnanie po ukončení učebného odboru je dolná hranica 18 rokov.

Video čoskoro