Výchovný poradca:  Mgr. Gabriela Špaková

 

 

 

 

e-mail: spakovag@centrum.sk

tel:       055/ 7260245

 

 

Konzultačné hodiny:  Streda 8.50 - 11.30

 

 

(po vzájomnej dohode telefonicky, alebo e-mailom

                možný aj inýčasový priestor)            

 

 

                                         Kabinet č. 326

 

 

Kabinet výchovného poradenstva ponúka:

 

Poradenskú, metodickú a informačnú pomoc žiakom o možnostiach štúdia na vysokých školách.

 

Metodickú a informačnú pomoc žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom pri riešení osobných, osobnostných, výchovných a vzdelávacích problémov.

 

Prevenciu problémového a delikventného vývinu mládeže prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti a mládež.

 

Podporu rozvoja osobnosti žiaka, schopnosti prevziať zodpovednosť

za seba a za svoj rozvoj.