2401 2 Zlievač

Náplň učebného odboru

Možnosti uplatnenia v povolaní

Video

Príprava na povolanie je zameraná na ručnú a strojovú výrobu pieskových foriem a odlievanie roztaveného kovu do foriem. obsluha a prevádzka zariadení na odlievanie kovov sa nachádza v objektoch priemyselných hál.

Pri obsluhe zariadení vo výrobe odliatkov a tekutého kovu, zariadení metalurgických prevádzok na výrobu železa, liatiny, farebných kovov a ich zliatin. renovácia odliatkov - zváraním, výrobe a odlievaním ocele, odbere a hodnotení vzoriek tavieb. pre zamestnanie po ukončení učebného odboru je dolná hranica veku 18 rokov.

Video čoskoro